Targi Energetab 2022 – podsumowanie

Podczas trzydniowych bielskich targów energetyki 362 wystawców z 14-tu krajów Europy, Chin i Brazylii zaprezentowało bogatą gamę najnowszych urządzeń, aparatów, pojazdów i technologii do stosowania nie tylko w energetyce zawodowej i przemysłowej ale także przez „drobnego prosumenta”. W tegorocznych targach uczestniczyło prawie15 tysięcy odwiedzających.

Wśród licznie eksponowanych urządzeń, układów automatyki, sterowania, pomiarów i diagnostyki,
urządzeń rozdzielczych wysokich i niskich napięć można było zaobserwować dążenie konstruktorów
do podniesienia efektywności energetycznej działania samych urządzeń jak i sterowanych procesów,
poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej i ograniczenia niekorzystnego oddziaływania
technologii energetycznych na środowisko.

Na przykład firma Rabbit zademonstrowała „Serię kompensatorów mocy biernej pojemnościowej”
wyróżnionych nagrodą Prezydenta Bielska-Białej, a niezbędnych do stosowania w miejskich sieciach
oświetleniowych z diodami LED. Firma Siemens Energy oferowała „Rozdzielnicę 145 kV typu 8VN1
Blue GIS™” z wyłącznikową komorą próżniową oraz izolacją tzw. technicznym powietrzem (Clean
Air), eliminując stosowanie bardzo silnie oddziaływującego na efekt cieplarniany gazu SF6.
Rozdzielnica ta została wyróżniona Złotym Medalem targów ENERGETAB 2022.
Spółka MEDCOM zademonstrowała natomiast dwukierunkową ładowarkę do elektrycznych
autobusów w innowacyjnej koncepcji V2G (Vehicle to Grid) czyli wykorzystania baterii pojazdów
elektrycznych jako mobilnych magazynów energii dla sieci elektroenergetycznych. MEDCOM
z powodzeniem stosuje w swoich urządzeniach półprzewodniki z węglika krzemu, które mają wiele
zalet, między innymi zapewniają ekstremalnie wysoką sprawność (ponad 95%) i wydłużony czas
eksploatacji urządzeń – te zalety spowodowały, że prezentowany przez MEDCOM „Zasilacz
buforowy serii ZB220DC100 SiC” został wyróżniony Statuetką Polskiego Stowarzyszenia Branży
Elektroenergetycznej. Pucharem długoletniego Partnera targów ENERGETAB – Izby Gospodarczej
Energetyki i Ochrony Środowiska został wyróżniony Corab System Tracker – fotowoltaiczny system
nadążny. Dzięki zastosowaniu tego systemu firmy CORAB moduły PV ustawiają się w optymalnym
położeniu do słońca, co zwiększa ilość pozyskiwanej energii nawet o 28% w stosunku do konstrukcji
stałej. Najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tegorocznym konkursie targowym – Puchar Ministra
Klimatu i Środowiska otrzymał Instytut Automatyki Systemów Energetycznych za UNIKONT 2 –
system monitoringu maszyn wirujących. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie ekspertów Instytutu
w konstruowaniu i dostawach urządzeń i systemów automatyki bloków energetycznych pozwoliły na
opracowanie kompleksowego, modułowego systemu diagnostycznego energetycznych maszyn
wirujących, obejmującego pomiary dynamiczne i statyczne takich wielkości, jak drgania, wydłużenia,
przesuw osiowy, obroty, temperatury, położenia zaworów, itd. Zastosowanie tego systemu pomoże
w zapewnieniu bezpiecznej pracy maszyn wirujących w polskich elektrowniach, których znacząca
część jest już mocno wyeksploatowana .

Na tegorocznych targach można było spotkać wielu dostawców czujników czy sensorów, będących
źródłami informacji dla urządzeń cyfrowych. Wśród nich Brązowym medalem targów wyróżniony
został przepływomierz Proline Prosonic Flow P500 firmy Endress+Hauser Polska, który realizuje
pomiar za pomocą ultradźwiękowych czujników zaciskanych na rurociągu. Umożliwia zatem
bezinwazyjny pomiar nawet cieczy korozyjnych czy ściernych i to w trudnych lokalizacjach
i ograniczonej przestrzeni.

Interesujący osprzęt kablowy CONNEX przydatny przy modernizacji czynnych stacji
elektroenergetycznych WN czy usuwaniu awarii kabli WN i NN zaprezentowała firma PFISTERER.
Zastosowanie muf z gniazdami konektorowymi pozwala na kaskadowe łączenie dowolnej ilości
odcinków kabli z zainstalowanymi głowicami konektorowymi CONNEX. Osprzęt ten został
wyróżniony Złotym Medalem PSE S.A.

Nie sposób wymienić tutaj wszystkich innowacyjnych produktów oferowanych na tych kilkuset
stoiskach targowych – niektóre z nich, jak podnośniki, pojazdy specjalistyczne dla energetyki,
wiertnice, przeciski, wciągarki przewodów i kabli były prezentowane na stoiskach plenerowych.

W strefie praktycznych pokazów technologii sieciowych firma ELTEL NETWORKS prezentowała
rozciąganie linki wstępnej między słupami linii WN i zawieszanie markerów na przewodzie
z wykorzystaniem drona a firma Budniok Technika – coraz popularniejsze połączenia egzotermiczne
uziomów.

W „Strefie OZE” odbywały się pokazy przyjaznych dla środowiska urządzeń i rozwiązań związanych
z wytwarzaniem energii elektrycznej i jej magazynowaniem oraz przetwarzaniem. Natomiast
w „Strefie Elektromobilności” prezentowane były stacje ładowania różnych producentów oraz pojazdy
elektryczne – niektóre z nich były do dyspozycji zwiedzających na torze do jazd próbnych.

Jak co roku, targom towarzyszyły konferencje i prezentacje promocyjne wystawców. I tak pierwszego
dnia targów ważnym wydarzeniem była konferencja pt. „Przemysłowe i wielkoskalowe magazyny
energii – funkcje i trendy rozwojowe” zorganizowana przez ZIAD Bielsko-Biała SA wraz z Radą
Firm SEP. Jej celem było zwrócenie uwagi na to, jak istotna jest obecnie potrzeba budowy dużych
magazynów energii, niezbędnych do łagodzenia trudności w bilansowaniu potrzeb i podaży energii
oraz utrzymania parametrów jakościowych systemu elektroenergetycznego.
Interesującą prelekcję na temat aktualnego stanu regulacji prawnych dotyczących wielkoskalowych
magazynów energii wygłosiła Barbara Adamska – prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania
Energii (PSME). Podkreśliła ona, że dopiero ubiegłoroczna nowelizacji Prawa energetycznego
ustanowiła niezależną, systemową pozycję magazynów energii jako pełnoprawnych uczestników
rynku. Oczekiwane są kolejne zmiany przepisów, które umożliwią włączenie hybrydowych instalacji
OZE obligatoryjnie wyposażonych w magazyn energii do systemu aukcyjnego OZE.
Z kolei Michał Bielecki – prezes MEB Group przedstawił projekt wielkoskalowego, bateryjnego
magazynu energii o mocy 30 MVA i pojemności 60 MWh. Omawiając natomiast przyszłościowe
rozwiązania magazynowania energii oparte o technologie wodorowe, z wrócił uwagę na ograniczenia
w ich lokalizacji wynikające między innymi z dostępności odpowiedniej ilości i jakości wody słodkiej
czy możliwości neutralizacji lub oczyszczania słonej wody z regeneracji z wymienników jonowych.
Podkreślił , że najwyższą sprawność (rzędu 97%) zamiany wodoru na energię uzyskamy, gdy
zapewnimy możliwość odbioru ciepła kogeneracyjnego z wodorowego ogniwa paliwowego (ok. 40%
energii) a na energię elektryczną zostanie przekształcone 60 % energii z wodoru.
Tematem kolejnej prezentacji wygłoszonej przez dr. inż. Bartka Krasa – prezesa Impact Clean Power
Technology była „Metoda doboru ogniw litowo-jonowych na przykładzie magazynu energii
współpracującego z farmą fotowoltaiczną na Górze Żar”. Natomiast dr inż. Dariusz Zielinski
reprezentujący firmę Telefonika Kable przedstawił czteroprzewodowe przekształtniki niwelujące
istotny problem asymetrii napięciowej w sieciach dystrybucyjnych z zainstalowanymi źródłami OZE
i magazynem energii.
Dyrektorzy Instytutu Techniki Górniczej KOMAG – dr hab. inż. Dariusz Prostański i dr inż. Bartosz
Polnik zaprezentowali oryginalny i nowatorski program zatytułowany Śląski System Magazynowania
Energii, którego realizacja pozwoli wykorzystać potencjał regionu – szczególnie chodzi o zagospodarowanie
terenów pogórniczych i istniejącej infrastruktury szybowej do magazynowania energii, w tym
z zastosowaniem technologii grawitacyjnych.
Modele biznesowe dla wielkoskalowych magazynów energii oraz możliwości udziału magazynów
energii w rynku bilansującym na zasadach rynkowych przedstawił Kamil Talar z firmy NRG Project,
zajmującej się projektowaniem i produkcją inteligentnych systemów zasilania. Konferencja cieszyła
się wielkim zainteresowaniem, uczestniczyło w niej ponad 100 osób, którzy na jej zakończenie mogli
zadawać pytania prelegentom.

Drugiego dnia targów swój finał miała konferencja „Fotowoltaika Dziś i Jutro”, której pierwsza
część w wersji wideo odbyła się pod koniec maja. Dla jej uczestników – osób zawodowo i z pasją
zajmujących się różnymi formami OZE było to długo wyczekiwane spotkanie. Konferencję
zainaugurował jej gość specjalny – prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, od wielu lat badający zagadnienia
transformacji energetyki i projektujący jej drogę do elektroprosumeryzmu, przedstawiając w bardzo
skrótowy sposób tę bardzo już rozbudowaną ideę.
Następnie pierwsze doświadczenia rynku związane z nową legislacją w sektorze OZE przedstawił
Wojciech Płachetka z Instytutu Jagiellońskiego. Z kolei efektywne tworzenie i zarządzanie klastrami
energii na podstawie własnych doświadczeń omówili: dr hab. inż. Paweł Nowodziński – prezes
Zarządu Operatora Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości oraz Maciej Jeleń -prezes Bielskiej
str. 3/3
ARR, koordynator Klastrów Energii Powiatu Bielskiego. Następne dwie prezentacje dotyczyły
istotnych kwestii technicznych – sposobów poprawy parametrów napięcia w sieci dystrybucyjnej
z dużą koncentracją mikroinstalacji PV, które przedstawił Łukasz Topolski z Tauron Dystrybucji SA.
Natomiast model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci
elektroenergetycznej oraz o roli OSD na przykładzie pilotażowej mikrosieci, były tematami
prezentacji panów Grzegorza Mudraka i Tomasza Rodziewicza – też z Tauron Dystrybucji SA.
Powyższe prezentacje stanowiły doskonałe wprowadzenie do ożywionej dyskusji. Nie brakowało
w niej emocjonalnych wystąpień i różnic poglądów, wynikających zapewne z różnych indywidualnych
doświadczeń jej uczestników. Ale właśnie taka była idea tej konferencji – by prezentować
problemy i poszukiwać sposobów ich rozwiązania. Istotna była konkluzja: tylko ścisła współpraca
różnych podmiotów rynku oparta na wykorzystaniu dostępnych i wzajemnie się uzupełniających
innowacji technologicznych może przynieść zadowalający efekt dla „end-usera”.
Po obradach uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się na stoiskach wystawców z produktami
i rozwiązaniami, które faktycznie torują drogę do transformacji energetyki.

Tradycją staje się, że podczas targów ich organizator – ZIAD Bielsko-Biała składa specjalne
gratulacje firmom obchodzącym na targach swoje jubileusze. W tym roku mieliśmy okazję złożyć
gratulacje i podziękowania za wieloletnią współpracę firmom:
ZPAS – Zakładowi Produkcji Aparatury Sieciowej z okazji 50-lecia działalności, 30-lecie działalności
obchodziły firmy ASTAT, Centrum Elektroniki Stosowanej CES, DACPOL, SPIE Energotest, TELEFONIKA
Kable oraz izby: Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Polska Izba
Gospodarcza Elektrotechniki. Natomiast pierwszy raz w targach ENERGETAB uczestniczyła spółka
Wiśniewski – Niedzica, obchodząca 25-lecie działalności.
Specjalne gratulacje mieliśmy też okazję złożyć Redakcji miesięcznika ENERGETYKA – z okazji
75 lat wydawania poczytnego i bardzo ważnego dla energetyków czasopisma.

Podczas ceremonii otwarcia targów Prezydent Bielska-Białej powiedział, że „Jeszcze nigdy te targi nie
były tak ważne, jak w tym roku”. Słowa te doskonale oddawały towarzyszący targom klimat: radości
z ponownego spotkania, nadziei na dobre kontrakty, ale też obaw związanych z obecnym,
bezprecedensowym kryzysem energetycznym. Zapraszając na przyszłoroczne targi ENERGETAB
2023 chcielibyśmy aby też towarzyszył im klimat nadziei na udane i owocne spotkania oraz radość
z pokonania tego bezprecedensowego kryzysu energetycznego.

ZAPRASZAMY NA ENERGETAB®2023 w dniach 12 – 14 września 2023 r.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
eanet.pl