Oferta WAT na targach MSPO 2020

WAT jest liderem innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Współpracuje z kilkuset partnerami przemysłowymi. W ramach konsorcjów realizuje projekty z zakresu monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego, kryptologii i cyberbezpieczeństwa, wykrywania broni biologicznej i chemicznej, technologii radarowych i laserowych, lotniczych, satelitarnych i kosmicznych oraz wielu innych. Efekty pracy naszych naukowców zaprezentujemy podczas XXVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Na wystawie, w dniach od 8 do 10 września, zostaną przedstawione najnowsze osiągnięcia przemysłu zbrojeniowego z całego świata. Partnerem strategicznym MSPO jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Tegoroczna edycja Salonu odbędzie się pod znakiem Wystawy Narodowej Wielkiej Brytanii. Wśród prezentowanych produktów jak zwykle nie zabraknie technologii opracowanych w murach naszej Uczelni. Na ponad 182 m2 swoje osiągnięcia przedstawią naukowcy niemal wszystkich wydziałów akademickich WAT. Jednakże ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną, tegoroczna oferta Akademii zostanie przedstawiona w mniejszym zakresie niż zazwyczaj i z udziałem ograniczonej liczby naszych pracowników.

O prestiżową nagrodę targów – DEFENDER ubiegać się w tym roku będą 4 produkty autorstwa naszych naukowców:

  • Bezpieczny system komunikacji multimedialnej (BSKM);
  • Bezzałogowy statek powietrzny WABIK;
  • System przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń powstałych w wyniku bezprawnego i celowego użycia platform mobilnych (latających, pływających) – Antydron;
  • Zintegrowane wirtualne środowisko szkolenia żołnierzy i funkcjonariuszy z wykorzystaniem symulatorów wirtualnych i rozszerzonej rzeczywistości.


Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi projektami WAT prezentowanymi na kieleckich targach oraz do odwiedzenia naszego stoiska w hali G.


Na stoisku Wojskowej Akademii Technicznej zobaczymy wagon z obrotową platformą ładunkową do przewozów intermodalnych. To innowacyjne rozwiązanie zostało opracowane i opatentowane przez naukowców z Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT. W wyniku zrealizowanych prac badawczych powstał nowatorski i łatwy w obsłudze system specjalny do transportu koleją różnych pojazdów, zwłaszcza naczep samochodów ciężarowych. System ten nie wymaga dużych nakładów na dostosowanie infrastruktury ramp załadowczo-wyładowczych i spełnia  ograniczenia wynikające z tzw. skrajni kolejowej. Kooperacja z przemysłem oraz podjęcie działań mających na celu wdrożenie opracowanego rozwiązania zaowocowało współpracą oraz udzieleniem w ostatnim okresie firmie REWAG licencji na wykorzystanie opatentowanego rozwiązania. Obecnie w fazie realizacji jest już konstrukcja wagonu z pojedynczą, obrotową platformą ładunkową do przewozu naczep, której produkcja zacznie się jeszcze w tym roku. Dalsza współpraca z producentem będzie dotyczyła rozwoju konstrukcji i dostosowania jej m.in. do przewozu ciężkich pojazdów wojskowych, będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP i ich rozładunku poza terminalem, w terenie przygodnym.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Pracy Badawczej Rozwojowej Nr 10 0023 06. Wartość dofinansowania 4 345 000 PLN w latach 2009 – 2012.

Wielofunkcyjne hybrydowe podwozie bezzałogowego pojazdu lądowego, które służyć może jako baza do budowy pojazdu transportowego, patrolowego, wykrywającego skażenia lub do ewakuacji rannych to efekt pracy naukowców z Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Samochody hybrydowe wyposażone w silniki elektryczne i spalinowe dzięki swoim zaletom, mogą być z powodzeniem stosowane w trudnych warunkach, na jakie narażone są pojazdy wojskowe. Opracowane podwozie charakteryzuje się wysoką dzielnością i może poruszać się po bezdrożach. Jest również zdolne do pokonywania przeszkód terenu zurbanizowanego takiego jak np. schody. Dzięki modułowej strukturze umożliwia łatwą wymianę uszkodzonych elementów i szybkie przywrócenie pojazdu do użytku.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach IV edycji programu LIDER. Wartość dofinansowania 501 800,00 zł. Umowy nr: LIDER /007/424/L‑4/12/NCBR/2013.

Zintegrowane wirtualne środowisko szkolenia żołnierzy i funkcjonariuszy z wykorzystaniem symulatorów wirtualnych i rozszerzonej rzeczywistości to projekt, który podczas tegorocznych targów zaprezentuje zespół z Wydziału Cybernetyki. System symulacyjny wraz z opracowaną metodyką prowadzenia ćwiczeń symulacyjnych został stworzony w celu wsparcia i uzupełnienia programu kształcenia kadry Straży Granicznej. Symulator ma również pomóc w weryfikacji trafności i poprawności podejmowanych decyzji kierowników Straży Granicznej w zakresie ich odpowiedzialności, weryfikacji poprawności działania oraz znajomości reguł i procedur postępowania pojedynczego funkcjonariusza SG podczas realizacji wybranych działań. Głównym elementem innowacyjnych rozwiązań jest kompleksowe podejście do budowy modeli, scenariuszy i elementów środowisk symulacyjnych. Opracowane rozwiązania zostały wdrożone na Wydziale Cybernetyki oraz w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Projekt „Wirtualny System Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz Kontroli Ruchu Granicznego” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Bezpieczeństwo i Obronność. Kwota dofinansowania 5 340 000 PLN. Umowa nr DOBR/0023/R/ID3/2013/03.

Oferta Wydziału Elektroniki obejmuje bezpieczny system komunikacji multimedialnej (BSKM). Wykorzystuje on perspektywiczne techniki i technologie (tj. Secure Communications Interoperability Protocol – SCIP, Network and Information IP Encryption – NINE) dla zapewnienia bezpiecznego obiegu informacji w środowiskach heterogenicznych. Komponenty BSWD posiadają szerokie zastosowanie zarówno w istniejących, jak i przyszłościowych systemach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych realizujących szeroką paletę usługową na różnym poziomie bezpieczeństwa osiąganą przez standardowe interfejsy międzysystemowe. Efektywność i niezawodność funkcjonalna uniwersalnych komponentów BSKM może stanowić szkielet opracowania wysokiej jakości docelowego Systemu Wymiany Danych nie tylko dla organów kierowania bezpieczeństwem narodowym, w szczególności w odniesieniu do systemów eksploatowanych w MON, ale też w systemie komunikacji ambasad, konsulatów i innych przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych RP, minimalnym wymaganiem jest tu dostęp do sieci Internet.

BSKM powstał w wyniku kontynuacji projektu „Wykonanie prototypu bezpiecznego systemu do przesyłania danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH. Wartość dofinansowania 6 144 822,00 zł. Umowa nr INNOTECH-K2/IN2/14/181896/NCBR/12, przy wsparciu środków własnych WAT i firmy Transbit Sp. z o.o.

Autonomiczny, bezzałogowy statek powietrzny WABIK opracowany w Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa miał swoją premierę dwa lata temu, podczas XXVI edycji MSPO, ale będziemy mogli go zobaczyć również na tegorocznych targach. Masa użyteczna śmigłowca wynosi 12 kg, co pozwala na zamontowanie szeregu urządzeń pomiarowych i obserwacyjnych (np. głowicy optoelektronicznej). Umożliwia to wykorzystanie statku w misjach poszukiwawczo-ratowniczych, patrolowaniu kompleksów leśnych oraz prowadzeniu rozpoznania w czasie pożarów. Śmigłowiec może monitorować obszar kilkudziesięciu hektarów, dostarczając obraz wideo w zakresie światła widzialnego i podczerwieni, przesyłany w czasie rzeczywistym.

Opracowywanie statku zapoczątkowano w trakcie realizacji projektu pn. „Wsparcie Klastra Konstrukcji i Technologii Lotniczych General Aviation” – RPMA.01.06.00 – 14 – 012/12 – 00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Przystosowanie BSP WABIK do realizacji nowych zadań wykonywane jest przy wsparciu firmy DRI Solution Sp. z o.o.

Naukowcy Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji przedstawią Mahton – Polski Schron Modułowy opracowany przy współpracy z firmą FUNDAMENT z Bydgoszczy. Schron ten zapewnia osłonę żołnierzy i techniki wojskowej w warunkach prowadzenia operacji obronnych oraz może też służyć jako schron rodzinny dla celów obrony cywilnej i indywidualnych inwestorów. Struktura modułowa schronu umożliwia kształtowanie obiektów schronowych różnego przeznaczenia z zaprojektowanych czterech rodzajów segmentów budowlanych w dowolnej konfiguracji przestrzennej. Masę i wymiary segmentów schronu dostosowano do możliwości typowych środków transportu. Schron zapewnia osłonę przed działaniem czynników rażących typu konwencjonalnego oraz typu BMR.

Interesującą ofertę przedstawi również Instytut Optoelektroniki – technologie wirtualne w systemach informacyjnych to eksperymentalny system informacyjny wykorzystujący technologie wirtualne do prezentacji w czasie rzeczywistym danych zorientowanych przestrzennie. System służy budowaniu świadomości sytuacyjnej wśród jego użytkowników poprzez optymalizację percepcji informacji dzięki sugestywnemu oddziaływaniu na zmysły: wzroku, słuchu i dotyku. Może być użyty jako system stacjonarny lub mobilny oraz wykorzystany w różnego rodzaju systemach zarządzania działaniami terenowymi jako aplikacja użytkowa i szkoleniowa.  W działaniu systemu wykorzystywane są optoelektroniczne systemy śledzenia ruchu (postaci, dłoni, oczu). Sugestywne prezentacje treści dostępne są w formacie 3D w aplikacjach VR (immersyjna technologia wirtualna, dźwięk ambisoniczny) a w aplikacjach AR dostępne są rozwiązania typu Indoor i Outdoor. System przeznaczony jest do pracy w chmurze IoT – możliwa jest dwukierunkowa wymiana danych pomiędzy różnymi jednostkami informacyjnymi (każdy może być dostawcą i odbiorcą np. sensory, centra dowodzenia, patrole).

Na stoisku WAT będzie można zapoznać się z systemem przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń powstałych w wyniku bezprawnego i celowego użycia platform mobilnych (latających, pływających) – Antydron. Wieloczujnikowy system wykrywania bezzałogowych platform latających, jeżdżących i pływających opracowany w Instytucie Optoelektroniki działa poprzez analizę danych z podsystemu czujników akustycznych, radaru podczerwieni, nasłuchu radiowego, nasłuchu czujników podwodnych i zestawu czujników kamer: termowizyjnych i z zakresu promieniowania widzialnego. Zakres przeciwdziałania wykrytym pojazdom bezzałogowym oparty jest na zakłóceniu transmisji danych w szerokim zakresie radiowym oraz zakłóceniu czujników pozycjonowania platform bezzałogowych.

System przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń powstałych w wyniku bezprawnego i celowego użycia platform mobilnych (latających, pływających) został opracowany w ramach projektu rozwojowego NCBiR zgodnie z umową nr DOB-BIO7/16/03/2015 przez Konsorcjum w składzie: WAT (lider), Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Vortex sp. z o. o. oraz Nordcom sp. z o. o, Gestorem projektu była Służba Ochrony Państwa.

Dodatkowo Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania przedstawi zakres działalności i ofertę Centrum Certyfikacji Jakości. Poruszone zostaną tematy dotyczące zarządzania organizacją w dobie kryzysu  i zarządzania jakością dostaw w systemie zaopatrywania sił zbrojnych. Prezentowane będą następujące zagadnienia: 1. Zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa w działalności organizacji. 2. Praktyczne aspekty zarządzania środowiskowego. 3. Rozwój i kierunki doskonalenia ZSZ. 4. Wymagania AQAP w realizacji kontraktów na dostawę uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Głównym celem zarządzania jakością w NATO jest pozyskanie wyrobu bezpiecznego, niezawodnego i spełniającego wymagania zamawiającego. Szczególną rolę w systemie zaopatrywania sił zbrojnych odgrywa dostawca, który powinien mieć wdrożony system zrządzania jakością wg ISO 9001:2015 z uwzględnieniem dostosowań do odpowiedniego AQAP typu kontraktowego.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to nie tylko kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego. To także debaty, konferencje i seminaria, na których  poruszane  są temat przemysłu obronnego. Podczas tegorocznej edycji MSPO odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Działania przemysłu obronnego na rzecz infrastruktury krytycznej i obronnej państwa” oraz Seminarium Kraju Wiodącego: UK & Poland – Let’s Build Together: strengthening industrial collaboration to develop world-class capabilities. Targi w Kielcach to też okazja do spotkań z autorami książek dotyczących obronności, spotkań biznesowych i zawierania umów pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych kontynentów. W ostatnim dniu XXVIII MSPO komisja konkursowa przyzna prestiżowe nagrody dla przedsiębiorców przemysłu zbrojeniowego – DEFENDERY.


oprac. Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. WAT

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
eanet.pl